Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Performans Notu : 29.06.2021 tarihli 31526 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile,

Yatırım Teşvik Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları 2022 yılından itibaren ;1 inci ve 2 nci bölgelerde üç milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise Bir milyon beşyüzbin Türk Lirası olacak.
Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİPlerin de belirtildiği EK-8 olarak Karar’a eklendi.
Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi. Ayrıca EK-8’de bulunan eşyanın da kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek.
İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı.
Faiz veya kâr payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği ,Sigorta primi desteği, Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerde de bazı değişiklikler yapıldı.
İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı.
Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda ” sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması” ve ” Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması” şartları aranmayacak.